Mobil: +420 739 322 222
E-mail: info@vzduchoplavec.cz

Facebook Instagram Pinterest

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí vztah mezi společností Just Simple s.r.o. (držitel povolení leteckých prací). (dále jen „provozovatel “) a objednatelem a kupujícím služby poskytované provozovatelem (dále jen “zákazník“). Službou se rozumí vyhlídkový let horkovzdušným balónem dle podmínek stanovených provozovatelem a objednávky zákazníka (dále jen „služba“).
 2. Tyto VOP upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem, popř. mezi provozovatelem a klientem, tj. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána nebo která službu využije, pokud je odlišná od zákazníka (dále jen „klient“). Uvedené smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, smluvními podmínkami, sjednanými v objednávce zákazníka a potvrzení objednávky provozovatele, a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 3. Provozovatel, společnost Just Simple s.r.o., IČ: 28236912, se sídlem Králův Dvůr , Královské Údolí 457 PSČ 267 01, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92921, má oprávnění provozovat letecké práce, vyhlídkové lety horkovzdušnými balóny, tj. služby.
 4. Tyto VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách provozovatele www.vzduchoplavec.cz

II. Vznik smluvního vztahu

 1. Smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníkem vzniká v okamžiku, kdy provozovatel potvrdí zákazníkovi přijetí jeho objednávky, učiněné prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách provozovatele, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky (dále jen „smlouva“). Objednávkou zákazník potvrzuje, že souhlasí s těmito VOP.
 2. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele poskytnout zákazníkovi službu, tj. vyhlídkový let horkovzdušným balónem za podmínek stanovených v objednávce a potvrzení objednávky a stanovených těmito VOP, a dále závazek zákazníka zaplatit za tuto službu sjednanou kupní cenu.
 3. Smluvními stranami jsou provozovatel a zákazník.
 4. Bezprostředně po uzavření smlouvy vydá provozovatel zákazníkovi doklad o koupi služby – letenku (dále jen „letenka“).
 5. Objednávkou služby zákazník dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy a dále dává souhlas s šířením obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, konkrétně se zasíláním pošty na svoji e-mailovou adresu, případně na poštovní adresu či SMS na mobilní telefon. Tuto službu lze kdykoliv zrušit zasláním žádosti na info@justsimple.cz nebo info@vzduchoplavec.cz, osobně na provozovně provozovatele, či dopisem na adresu sídla provozovatele.

III. Letenka

 1. Platnost letenky je 1 rok ode dne prodeje služby zákazníkovi. Platnost letenky je možné po dohodě s provozovatelem prodloužit , ale provozovatel má právo za takové prodloužení požadovat poplatek dle ceníku. Potvrzení prodložení je zasíláno v písemné podobě na email žadatele.
 2. Letenka opravňuje k letu ze všech startovacích míst, která jsou uvedena na internetových stránkách provozovatele. V případě, že letenka byla zakoupena v rámci mimořádné akce pořádané provozovatelem, může být provozovatelem platnost letenky omezena jen na některá místa startu! V případě dodatečné změny místa startu je možné doplatit rozdíl cen dle platného ceníku v termínu plánovaného letu.
 3. Letenka je přenosná, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Provozovatel neúčtuje žádné dodatečné náklady v případě, že za sebe zákazník, popř. klient určí náhradní osobu.
 4. Zákazník si letenku vyzvedne osobně v provozovně či sídle provozovatele nebo mu bude zaslána poštou. Způsob doručení letenky si zákazním zvolí při objednávce služby. Pokud není sjednán způsob doručení letenky, bude letenka doručena na dodací adresu zákazníka prostřednictvím služeb České pošty a.s.

IV. Služba a cena za službu

 1. Zákazník, popř. klient může využít zakoupenou službu pouze s platnou letenkou nebo s platným certifikátem zprostředkující společnosti, která má s provozovatelem uzavřenu smlouvu o spolupráci, a vždy až po uhrazení celé částky kupní ceny za službu, anebo s platnou výherní či dárkovou poukázkou bezplatné povahy, vydanou a certifikovanou provozovatelem.
 2. Služba zahrnuje let horkovzdušným balónem (dále jen „let“) v trvání cca 1 hodiny a dále tradiční křest s vystavením křestního listu vzduchoplavce. Délka trvání letu může být v závislosti na daných meteorologických a místních podmínkách přiměřeně zkrácena nebo prodloužena rozhodnutím pilota nebo velitele balónu. Pokud je délka letu zkrácena nejvýše o 15 minut, nemá zákazník nárok na vrácení části ceny za dobu, o kterou byl let zkrácen.
 3. Cenu služby je zákazník povinen uhradit provozovateli v plné výši nejpozději 24 hodin před termínem konání letu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V ceně za službu je kromě letu a křtu rovněž zahrnuto zákonem stanovené pojištění pasažérů.
 4. Ceník nabízených služeb je vždy uveden na internetových stránkách www.vzduchoplavec.cz. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena na daňovém doklady nebo na výzvě k platbě. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Provozovatel je oprávněn připočíst k ceně služby náklady na doručení letenky zákazníkovi.
 5. Cena za službu může být zákazníkem uhrazena hotově, dobírkou nebo bezhotovostním převodem na účet provozovatele. Pokud zákazník nesdělí způsob úhrady ve své objednávce a smluvní strany se nedohodnou jinak, stanoví způsob úhrady provozovatel.
 6. Pokud zákazník uplatňuje slevu z ceny služby, je povinen to oznámit provozovateli dopředu při objednávce. Pokud tak neučiní, nemusí provozovatel slevu uznat. Jednotlivé slevy na služby není možné kombinovat a/nebo sčítat s jinými slevami.
 7. Prodloužení služby je možné jen v době její platnosti, dle odst. V. bod.2 a po úhradě manipulačního poplatku., kdy za každý započatý měsíc prodloužení jednotlivé letenky je účtována částka 150 Kč bez DPH. Toto neplatí pro již naplánované lety viz odstavec V. bod 6. Provozovatel je oprávněn připočíst k ceně prodloužení náklady na doručení dokladu k zákazníkovi.

V. Rezervace letu

 1. Po obdržení letenky, certifikátu zprostředkující společnosti nebo výherní či dárkové poukázky zákazník, popř. klient zavolá na telefonní číslo provozovatele, určené pro rezervace vyhlídkových letů balónem a uveřejněné na internetových stránkách provozovatele, kde bude mezi zákazníkem, popř. klientem a provozovatelem dohodnut termín letu. Termín letu může být rovněž potvrzen elektronickou poštou.
 2. Zákazník, popř. klient je povinen rezervovat let nejpozději 3 měsíce před uplynutím platnosti letenky, certifikátu zprostředkující společnosti nebo výherní či dárkové poukázky, jinak oprávnění k letu bez náhrady zaniká. Provozovatel může v případě volné letové kapacity na žádost zákazníka, popř. klienta rozhodnout, že let se uskuteční i tehdy, když byl let rezervován méně než 3 měsíce před uplynutím platnosti letenky, certifikátu zprostředkující společnosti nebo výherní či dárkové poukázky.
 3. V den startu provozovatel telefonicky potvrdí zákazníkovi, popř. klientovi platnost termínu letu v závislosti na povětrnostních podmínkách k provedení bezpečného letu. Provozovatel za tímto účelem zajistí aktuální leteckou předpověď počasí od Českého hydrometeorologického ústavu, na základě které rozhodne o tom, zda a ze kterého startovacího místa bude let uskutečněn.
 4. Zákazník tímto bere na vědomí, že srážky, příliš silný vítr, jakož i varovné předpovědi počasí či negativní doporučení Českého hydrometeorologického ústavu let vylučují. Zejména doporučení Českého hydrometeorologického ústavu je v tomto směru pro provozovatele závazné, a to především z důvodu účinné ochrany zdraví a majetku zákazníka, popř. klienta. Provozovatel upozorňuje zákazníka, popř. klienta, že rozhodnutí k provedení letu z důvodů dodržení všech bezpečnostních hledisek, právních předpisů a povětrnostních a dohledových podmínek je výhradně v pravomoci pilota, popř. velitele balónu. Zákazník, popř. klient tímto bere na vědomí, že předpověď počasí a z tohoto plynoucí doporučení není stoprocentním popisem budoucího stavu počasí, nýbrž pouze kvalifikovaným odhadem budoucího vývoje, a proto nemá zákazník nárok na jakoukoliv náhradu za zrušený let z důvodu výše uvedených, než jak je uvedeno dále v těchto VOP, a to ani v případě, že se negativní předpověď počasí nevyplní a let by byl jinak uskutečnitelný.
 5. Pokud by nemohl být domluvený termín letu z důvodů nevhodných povětrnostních podmínek, resp. negativního doporučení Českého hydrometeorologického ústavu dodržen, bude stanoven nový termín v souladu s vhodnými povětrnostními podmínkami a možnostmi zákazníka, popř. klienta.
 6. Let je možné uskutečnit pouze v době platnosti letenky, certifikátu zprostředkující společnosti nebo výherní či dárkové poukázky. Pokud si zákazník, popř. klient rezervuje termín letu a ten není uskutečněn z důvodu nepříznivého počasí, platnost letenky, certifikátu zprostředkující společnosti nebo výherní či dárkové poukázky se bez navýšení ceny prodlužuje nejméně do doby konání domluveného náhradního termínu letu, pokud není mezi smluvními stranami domluveno jinak.
 7. Pokud se zákazník, popř. klient nemá možnost v dohodnutém termínu letu zúčastnit, uvědomí provozovatele o této skutečnosti minimálně 24 hodin před plánovaným konáním letu. Pokud se tak nestane je zákazník, popř. klient povinen určit za sebe náhradní osobu.
 8. V případě, že provozovatel zjistí, že nejméně 24 hodin před realizací letu nebyla uhrazena celá kupní cena za službu a smluvní strany se nedohodly jinak, je provozovatel oprávněn dohodnutý termín letu bez náhrady zrušit.

VI. Letová omezení

 1. Z bezpečnostních důvodů se letu nemohou účastnit těhotné ženy, děti o výšce méně než 130 cm a osoby, které nemohou v průběhu celého letu stát. Osoby mladší 18-ti let mohou letět pouze v doprovodu dospělé osoby nebo po předložení písemného souhlasu zákonného zástupce. Směrem nahoru není věková hranice stanovena, rozhodující je však individuální fyzický stav zákazníka, popř. klienta.
 2. Provozovatel doporučuje zákazníkovi, popř. klientovi před letem navštívit svého ošetřujícího lékaře, a to zejména v případě, že má zákazník, popř. klient nějaké pravidelné potíže nebo je-li v péči specializovaných zdravotnických zařízení s onemocněním srdce, krevního oběhu, s respiračními onemocněními a v případě snížené pohyblivosti (kolena, kyčle apod.). Všechny osoby jsou provozovatelem před letem informovány o možném riziku letu s balónem.
 3. Provozovatel prostřednictvím pilota nebo velitele balónu může provedení letu odmítnout, existuje-li podezření na požití alkoholu nebo drog před letem ze strany zákazníka, popř. klienta.

VII. Pravidla letu

 1. Zákazník, popř. klient se obleče tak, jako by ve stejné roční době hodlal podniknout pěší výlet. Vhodné je tmavší oblečení z přírodních materiálů, nikoliv nové. Bezpodmínečně nutné jsou pevné boty bez podpatku. V případě oblečení, které je nepřiměřené účelu, může být zákazník, popř. klient vyloučen pilotem nebo velitelem balónu z přepravy.
 2. Fotografování a filmování během letu je povoleno pouze jako domácí video pro vlastní potřebu. Komerční filmování a pořizování fotodokumentace lze provádět pouze dle zvláštních podmínek stanovených provozovatelem. Za kamery, brýle, fotoaparáty, kamery a jiné osobní věci zákazníka, popř. klienta provozovatel nenese odpovědnost. Vezme-li zákazník, popř. klient uvedené předměty s sebou do balónu, pak je sám odpovědný za jejich bezpečné opatrování během celého letu včetně fáze přípravy, startu a přistání, jakož i během jízdy autem na místo startu a z místa přistání zpět na místo setkání. Za poškození a zranění způsobená přístroji některého z účastníků ručí účastník, který veze tyto přístroje s sebou.
 3. Při přípravě ke startu, při startu samotném, během letu a především před přistáním pilot zákazníkovi, popř. klientovi udělí pokyny, jak se chovat. V zájmu bezproblémového a bezpečného průběhu letu musí být všechny pokyny pilota nebo velitele balónu respektovány. Pokud zákazník, popř. klient bude souhlasit, může se spolu s pilotem podílet na přípravě k letu a na činnostech po přistání balónu. Je vítána každá pomocná ruka.
 4. Provozovatel upozorňuje, že v doprovodném vozidle mají místo pouze zákazníci, popř. klienti. Přátelé, známí nebo rodinní příslušníci zákazníků, popř. klientů, mohou sledovat let ve vlastním voze. V některých odůvodněných případech je nutné, že doprovodné vozidlo musí pro naložení a odvoz balónu najet na pole nebo louku. V těchto případech je nutné, aby další vozidla v každém případě zůstala na veřejných komunikacích - silnicích / cestách.
 5. Podle platné právní legislativy pro oblast letectví, jsou zákazníci, popř. klienti povinni podrobit se bezpečnostní prohlídce, aby se vyloučila možnosti přepravy nebezpečných předmětů (zbraně, výbušniny, hořlaviny, atd.).

VIII. Pojištění

 1. Každý zákazník, popř. klient je řádně pojištěn dle platných právních předpisů.
 2. Škodní případy a zranění musí být neprodleně oznámeny pilotovi, veliteli balónu nebo provozovateli.

IX. Výherní a dárkové poukázky

 1. Provozovatel vydává v rámci své obchodní činnosti výherní a dárkové poukázky, které majitele opravňují k bezplatnému letu za podmínek uvedených na poukázce a v těchto VOP. Výherní a dárkové poukázky mohou být distribuovány pověřenými třetími osobami, musí však být vydány a certifikovány provozovatelem, který se tak zavazuje k poskytnutí bezplatného letu jejich oprávněnému majiteli.
 2. Platnost výherní a dárkové poukázky je uvedena na poukázce, jinak činí 1 rok.
 3. Smluvní vtah mezi provozovatelem a oprávněným majitelem výherní či dárkové poukázky vzniká v okamžiku, kdy oprávněný majitel obdrží poukázku od provozovatele nebo třetí osoby pověřené distribucí.
 4. V případě, že oprávněný majitel výherní nebo dárkové poukázky postoupí tuto poukázku třetí osobě, je tato osoba povinna při rezervaci letu předložit provozovateli darovací či kupní smlouvu, na základě které se stala novým majitelem výherní či dárkové poukázky.

X. Zánik smlouvy

 1. Pokud zákazník, popř. klient nevyužije službu do vypršení doby platnosti letenky, certifikátu zprostředkující společnosti nebo výherní či dárkové poukázky, smlouva bez náhrady zaniká a zákazník nemá právo na vrácení již zaplacené kupní ceny.
 2. Před vypršením platnosti letenky, certifikátu zprostředkující společnosti nebo výherní či dárkové poukázky lze smlouvu ukončit pouze vzájemnou dohodou mezi provozovatelem a zákazníkem, přičemž provozovatel je oprávněn požadovat po zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny služby, to neplatí v případě poukázek na bezplatný let. Smluvní pokuta může být provozovatelem započítána na již uhrazenou kupní cenu.
 3. Smlouva před vypršením doby platnosti letenky, certifikátu zprostředkující společnosti nebo výherní či dárkové poukázky zaniká bez náhrady a zákazník nemá právo na vrácení již zaplacené kupní ceny v případě, že:
  • V jednotlivých případech může provozovatel realizací letu pověřit jinou dodavatelskou společnost, provozující rovněž balónové lety a splňující stejné právní předpoklady zákona o civilním letectví. Ručení přejímá v tomto případě tato pověřená společnost.
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.8.2010.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. V jednotlivých případech může provozovatel realizací letu pověřit jinou dodavatelskou společnost, provozující rovněž balónové lety a splňující stejné právní předpoklady zákona o civilním letectví. Ručení přejímá v tomto případě tato pověřená společnost.
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.8.2010.